BLOQUE  92

  1. Zaitsev - Karpov,  Leningrado  1966

  2. Wuts - Kohler,  Amsterdam  2001

  3. Akopian - Kasparov,  Ljubljana  1995

  4. Maroczy - Charousek,  Budapest  1896

  5. Fette - Perenyi,  Aņo  1985

  6. Atkins - Jacobs,  Londres  1915

  7. Edouard - Tkachiev,  Belfort  2010

  8. Schnidt - Lewi,  Varsovia  1968

  9. Richter - Vajda,  Praga  1931

  10. Field - Tenner,  New York  1923