BLOQUE  105

  1. Stahlberg - Stein,  Yerevan  1965

  2. Keres - Sakovski,  Tallinn  1936

  3. Platonov - Tukmakov,  Kiev  1970

  4. Fuderer - Donner,  Beverwijk  1952

  5. Alekhine - Reti,  Viena  1922

  6. Lundin - Reilly,  Margate  1936

  7. Tseshkovsky - Browne,  Manila  1976

  8. Albareda - Conrady,  Luxemburgo  1955

  9. Shamkovich - Vukcevich,  USA  1976

  10. Judd - Hanham,  New York  1886