BLOQUE  61

  1. Kasparov - Kramnik,  Novgord  1994

  2. N. Gusev - Crutjin,  Moscú  1963

  3. Nei - Darga,  Beverwijk  1964

  4. Lisitsin - Ragozin,  Leningrado  1934

  5. Sherzer - Olafsson,  Philadelphia  1991

  6. Janowski - Schlechter,  Londres  1899

  7. Mikhalchishin - Pavasovic,  N. Gorica  1999

  8. Stoltz - Marin,  La Haya  1928

  9. Mortensen - Karlsson,  Esbjerg  1988

  10. Smyslov - Liberzon,  Riga  1968