BLOQUE  39

  1. Hartlaub - Fleischer,  Weisbaden  1913

  2. B÷÷k - Heidenheimo,  Helsinki  1925

  3. Rossolimo - Livingstone,  New York  1961

  4. Swiderski - Caro,  Barmen  1905

  5. Brody - Banya,  Budapest  1901

  6. Von Kolisch - Epstein,  ParÝs  1860

  7. Panov - Poliak,  Mosc˙  1934

  8. Shabalov - Shliperman,  New York  1995

  9. Gligoric - Bidev,  Belgrado  1946

  10. Kramnik - Kamsky,  New York  1994