BLOQUE  114

  1. Balashov - Dorfman,  Lvov  1978

  2. Bischoff - Jones,  Liverpool  2006

  3. Varnusz - Honfi,  Budapest  1961

  4. Dvoirys - Medvegy,  Oberwart  1996

  5. Sadler - Plaskett,  Hastings  1998

  6. Sutovsky - Varga,  Budapest  1999

  7. Psakhis - Chatalbashev,  Benasque  1996

  8. Wohl - Motylev,  Linares  2000

  9. Epishin - Salmensuu,  Groningen   1999

  10. Oll - Pomes,  Terrassa  1990